Algemene voorwaarden

Dit is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Klikzo, gevestigd te Mechelen, vanuit haar vestiging in Mechelen, Belgie, diensten en producten levert, zoals onder meer omschreven in artikel 4.1, ten behoeve van Afnemer.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. 2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

 2. 2.2  De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer c.q. bezoeker van de Website.

 3. 2.3  Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

 4. 2.4  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

 5. 2.5  In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 6. 2.6 a)Leverancier betekent Klikzo
  b) Afnemer is de Klant van Klikzo die gebruik wenst te maken van de diensten die worden aangeboden door Klikzo.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. 3.1  Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën, zoals WhatsApp) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden. 

  1. Indien Afnemer een Websitepakket afneemt, kan Leverancier opdracht worden versterkt, de Afnemer plaatst in beginsel een betaling per factuur waarin zij automatisch door betaling van het factuur verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de door Leverancier gehanteerde prijzen. Afnemer gaat ermee akkoord dat Leverancier meteen begint met de werkzaamheden en daarvoor een CMS installatie klaarzet en hostingruimte reserveert op de ontwikkelomgeving om daarin de website te bouwen.

   2.1 Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische) bestelling zijn voor risico en rekening van Afnemer. 

  Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:

  1. a)  Het opmaken en ontwikkelen van een website of webshop in een aangeleverde of indien gewenst door Leverancier te ontwikkelen huisstijl;

  2. b)  Het bouwen van de website of webshop, menu’s en alle overeengekomen pagina’s op een testdomein en vullen van deze pagina’s met door Afnemer middels het aanleverdocument aangeleverde teksten en afbeeldingen;

  3. c)  Het beperkt beschikbaar stellen van het CMS-beheersysteem;

  4. d)  Het plaatsen van het Webdesign op een preview locatie in afwachting van goedkeuring van Afnemer;

  5. e) Het beschikbaar stellen van het Webdesign na goedkeuring van Afnemer.

  4.3 Bij afname van een Websitepakket of webshoppakket neemt Afnemer tevens een Abonnement af, waarbij Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende servicediensten uitvoert:

  1. a)  Periodieke technische updates; 

  2. b)  Dagelijkse website backup, inclusief de Programmatuur en informatie die zich daarop bevindt;

  3. c)  Het leveren van gebruikersondersteuning, waaronder begrepen: beperkte toegang tot de telefonische helpdesk van leverancier;

  4. d) Beperkte toegang tot het CMS-beheersysteem;

  5. e) Beperkte pagina’s aanmaken; 

  6. f) Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.

  Artikel 2: Informatieplichten Leverancier en Afnemer

  1. 2.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, dan wel elektronisch ter beschikking staan op haar Websites.

  2. 2.2  Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van de inhoud en het desgewenst opslaan of printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

  3. 2.3  Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

  4. 2.4 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op Algemene Voorwaarden Klikzo

  5. 2.5 de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

  6. 2.6 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van e-mail of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.

  7. 2.7 Afnemer verplicht zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.

  8. 2.8 Leverancier heeft, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen verplichting om Afnemer te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt. Indien Leverancier hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kunnen hieraan door Afnemer geen rechten worden ontleend.

  Artikel 3: Prijzen en betaling door Afnemer

  3.1 Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij Leverancier gebruikelijke uurtarief van € 65,- excl. BTW per uur. Betaling vindt plaats op de in het bestelformulier, de offerte, de factuur of elders op de door de Leverancier aangegeven wijze.

  3.2 Zodra Afnemer akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient Afnemer te bevestigen door de betaling van het totaal geoffreerde bedrag inclusief BTW.

  3.3 Leverancier is gerechtigd te wachten met uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder levering van de domeinnaam, reserveren van een hostingomgeving, en de (overige) werkzaamheden behorend bij de levering van Diensten en/of Producten, totdat met Leverancier overeengekomen betaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Zolang de betaling uitblijft is Leverancier niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.

  3.4 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

  3.5 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

  3.6 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.

   3.7 In de vergoeding voor Website ontwikkeling is een vergoeding inbegrepen voor de werkzaamheden als genoemd in artikel 4.2, welke werkzaamheden betrekking hebben op service en technisch onderhoud van het afgenomen Websitepakket. Deze diensten worden middels een service Abonnement in rekening gebracht tegen de door Leverancier gecommuniceerde tarieven. De kosten voor het Abonnement zullen per kwartaal, per 6 maanden of jaarlijks eenmalig in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
   3.8 Prijzen zijn btw verlegd, incl. administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

  3.9 Indien Afnemer een verlenging van de Dienstverlening is overeengekomen met Leverancier betaalt Afnemer de overeengekomen prijs voor het opeenvolgend jaar steeds jaarlijks in dezelfde maand als die waarin de oorspronkelijke overeenkomst is gesloten.

  Artikel 4: Levering en eigendomsvoorbehoud

   4.1 Alle door of via Leverancier of derden geleverde Producten (waaronder begrepen het Webdesign, de Huisstijl, en/of het Logo) – met uitzondering van domeinnamen – blijven eigendom van Leverancier. Afnemer verkrijgt enkel een gebruiksrecht op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten.

  Alle door Leverancier aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.


Artikel 5: Acceptatie
5.1 Onverwijld nadat Leverancier Producten, zoals een Huisstijl, Logo, en/of Websitepakket aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal Afnemer deze inspecteren.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

6.2 De woord- en beeldmerken op de Website van Leverancier, zijn van Leverancier, door haar ingeschakelde derden en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier of de desbetreffende licentiegever.

6.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en/of Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt (waaronder begrepen het Webdesign, een Huisstijl en layout) blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten en/of Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Producten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Indien Afnemer een Webdesign, Huisstijl of logo laat ontwikkelen, stelt Leverancier enkel het Webdesign, logo en/of de Huisstijl ter beschikking, en Leverancier verleent Afnemer hierop slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet –sublicentieerbaar recht tot gebruik daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.4 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat door leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken en naar eigen inzicht passende vervanging van de content te leveren. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

6.5 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen, teksten (grafische) gegevens ter beschikking worden gesteld daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden dat deze aangeleverde gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.

6.6 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 7: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

 1. De in opdracht van Afnemer door Leverancier ontwikkelde website wordt onder de vigeur van het Abonnement voor Afnemer ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

 2. Na afloop van de initiële contracttermijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 maand.

 3.  Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen.

 4. Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractsperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van minstens één maand voorafgaand aan afloop van de alsdan geldende de contractperiode. 

 5. In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Afnemer geen toegang tot de server van Leverancier (bijvoorbeeld door middel van FTP of op een andere manier), waarop de bestanden staan. 

Afnemer heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van Leverancier te plaatsen of eraf te halen,

7. Wanneer Afnemer het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van Leverancier en/of de door Leverancier ingeschakelde derden. Meer in het bijzonder zal Afnemer nimmer de bronbestanden van het CMS/beheersysteem verkrijgen.

8. Wel kan Afnemer indien de overeenkomst eindigt wegens ontbinding of opzegging, en Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen en een opzegvergoeding heeft voldaan, op verzoek tegen een alsdan overeen te komen vergoeding, de output, zoals tekst, plaatjes en vormgeving) verkrijgen in een daarvoor geschikt bestand (zoals een zipbestand). Tevens kan Afnemer indien Leverancier een Huisstijl heeft ontwikkeld tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de auteursrechten daarop overdragen aan Afnemer.

9 Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

 1. a)  Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

 2. b)  Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

 3. c)  Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

 4. d)  Naar het oordeel van Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

 5. e)  Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer.

 6. f) Afnemer komt te overlijden.

  Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en/of beëindiging van de wederzijdse overeenkomst.

Artikel 8: Website/webshop/partnership pakketten.

8.1. Het basis website/webshop pakket houdt het volgende in: de volledige opmaak van de website/webshop, 1 domeinnaam naar keuze, hosting voor de website en webshop, 1 professionele email naar keuze met een opslag van 5gb, tot 20 pagina’s en *gratis aanpassingen door ons. *Met gratis aanpassingen bedoelen wij; Aanpassingen binnen bepaalde termijnen. Hier rekenen wij dan op een gemiddelde van 3 tot 5 aanpassingen per 2 maanden. Indien het nodig zou zijn om de website vaker te moeten aanpassen dan rekenen wij ons gewoonlijke uurtarief aan van 65 euro per uur excl. btw. 

8.2. De totale kosten van de partnership pakket bedraagt eenmalig 499 euro en maandelijks 99 of 109 euro per maand, afhangend van het pakket dat de klant neemt. De facturering wordt verdeelt. De klant betaald aan Klikzo 200 euro eenmalig en maandelijks 40 euro per maand (excl btw) voor de diensten geleverd door Klikzo. Uiteraard wordt deze afgetrokken van het totaal pakket voorgesteld door de vertegenwoordiger van Salonkee.

8.3. Van zodra de klant overgaat tot betaling van de eenmalig opstartkosten gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden op deze pagina.

8.4. Van zodra de klant akkoord is gegaan met het ontwerp en Klikzo de domeinnaam en hosting gereserveerd heeft dient de klant de incassoformulier al in te vullen. 

8.5. De maandelijkse betalingen gebeuren altijd op de 12de en 26ste van de maand. Dit kan soms verschillen met enkele dagen.

8.6. Het contractsduur voor de partnership is voor 1 jaar. 

8.7. Alle door of via Klikzo of derden geleverde Producten (waaronder begrepen het Webdesign, de Huisstijl en layout) – met uitzondering van domeinnamen – blijven eigendom van Klikzo. Afnemer verkrijgt enkel een gebruiksrecht op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten.

8.8. Indien de klant zijn of haar abonnement stopzet bij Salonkee dan vervalt ook het maandelijks pakket bij Klikzo. Dit betekent dat de klant dan de standaard prijs zal betalen welk vermeld staat op de website van Klikzo voor het pakket die hij of zij heeft genomen.

8.9. De partnership houdt in dat wij alle producten van Germaine de Cappuccini toe zullen voegen op de webshop van Klant. Uiteraard indien de klant een webshop ook heeft genomen. 

8.10. Indien de klant andere producten van andere merken wenst toe te voegen, dan zijn wij daar niet aan gebonden om deze toe te voegen op zijn of haar webshop aangezien wij ook geen enkele contract of exclusiviteit hebben lopen met de merken. De klant dient deze dan ook zelf toe te voegen. 

8.11. Indien de klant wenst kunnen wij de producten van andere merken waar wij geen exclusiviteit meehebben toevoegen op de webshop. Hiervoor vraagt Klikzo 2,00 euro per product excl btw. 

8.12. Mocht de klant enigszins bovenstaande voorwaarden niet naleven of zich onredelijk te gedragen dan heeft Klikzo het recht de samenwerking stop te zetten via schriftelijke bevestiging per mail of post. De klant dient dan ook een opzegvergoeding te betalen welk kan oplopen tot €2500,-

Artikel: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

12.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

12.3  Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

12.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedeeltelijk nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

12.7 Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Belgie.